หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะโยมโค่ง
อักษรล้านนา
ขโย฿มฯโฅ่฿งฯ,-ระฯค่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะโยมโฅ่ง]
ความหมาย

น.ศิษย์วัด ตัวโต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะโยมโค่ง (ขโย฿มฯโฅ่฿งฯ,-ระฯค่฿งฯ)