หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะโยมฮาด
อักษรล้านนา
ขโย฿มฯฮาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะโยมฮาด]
ความหมาย

ดู...ขะโยมเคิ้น

ออกเสียงล้านนา
ขะโยมเคิ้น
อักษรล้านนา
ขโย฿มฯเฅิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะโยมเฅิ้น]
ความหมาย

น.ศิษย์วัด ที่ไม่มีโอกาสบรรพชา/อุปสมบท เป็นพระสามเณร/พระภิกษุ ต้องลาออกจากวัดมา เป็น คนดิ๋บ คือไม่ได้เป็น น้อย หรือ หนาน; ขะโยมฮาด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะโยมฮาด (ขโย฿มฯฮาดฯ)