หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะโยมหน้อย
อักษรล้านนา
ขโย฿มฯห้นฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะโยมหน้อย]
ความหมาย

น.ศิษย์วัดหรือเด็กวัดตัวเล็กๆ; ล้านนาในอดีตเมื่อลูกหลานเรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ อายุประมาณ ๑๐-๑๑ ปี ก็ส่งเข้าเรียนสิกขาบทเพื่อเตรียมบวชเณร เป็น ขะโยม ในขณะที่ตัวยังเล็ก จึงเรียก ขะโยมหน้อย (หน้อย = เล็ก,น้อย)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะโยมหน้อย (ขโย฿มฯห้นฯอฯยฯ)