หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะโยม
อักษรล้านนา
ขโย฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะโยม]
ความหมาย

น.ศิษย์วัด,เด็กวัด; ขะยม ก็ว่า(แต่ก่อน...วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษา เมื่อเรียนจบชั้น ป.๔ พ่อแม่จะนำไป "เข้าวัด" ฝากตัวเป็นลูกศิษย์วัดในขั้นแรกจะต้องเรียนอักษรล้านนาตั๋วเมือง จนอ่านออกเขียนได้ เพื่อใช้ในการท่องบทสวดมนต์ และอ่านคัมภีร์ใบลาน ซึ่งเป็นกฎของทางวัดว่าผู้ที่จะบวชได้นั้นต้องเรียน "ตั๋วเมือง" เสียก่อน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะโยม (ขโย฿มฯ)