หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะโจ๋มหัว
อักษรล้านนา
ระฯกโจ฿มฯห฿วฯ,ขโจ฿มฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[กระโจมหัว,ขะโจมหัว]
ความหมาย

น.ชฎา,มงกุฎ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะโจ๋มหัว (ระฯกโจ฿มฯห฿วฯ,ขโจ฿มฯห฿วฯ)