หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะหลิ๋กขะติ๋ก
อักษรล้านนา
ขหิลฯกขติกฯ,ขิๆลฯก-
เทียบอักษรไทย
[ขะหลิกขะติก]
ความหมาย

ว.ดำมาก,ดำมิดหมี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหลิ๋กขะติ๋ก (ขหิลฯกขติกฯ,ขิๆลฯก-)