หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะหมุ๋
อักษรล้านนา
ขหุ, ขุๆ
เทียบอักษรไทย
[ขหมุ]
ความหมาย

น.ขมุ - ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของเอเชียอาคเนย์ ส่วนใหญ่หาเลี้ยงชีพโดยการทำไร่หมุนเวียนบนภูเขา ปัจจุบันกระจายตัวอยู่ทางประเทศลาวตอนเหนือ ในแขวงหลวงพระบาง สำหรับประเทศไทยนั้น ขมุ๋มีอยู่อย่างหนาแน่นในจังหวัดน่าน นอกจากนั้นมีอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง อุทัยธานี และสุโขทัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหมุ๋ (ขหุ, ขุๆ)