หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะหนานสิ๋กใหม่
อักษรล้านนา
ข฿นฯๆานฯสิกฯไห่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนานสิกข์ใหม่]
ความหมาย

น.ทิดสึกใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหนานสิ๋กใหม่ (ข฿นฯๆานฯสิกฯไห่มฯ)