หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะหนาน
อักษรล้านนา
ข฿นฯๆานฯ,ขหนฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนาน]
ความหมาย

น.ทิด - ผู้สึกจากพระภิกษุ; ดู...หนาน

ออกเสียงล้านนา
หนาน
อักษรล้านนา
หนฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[หนาน]
ความหมาย

น.เรียกผู้ที่ลาสิกขาจากพระภิกษุว่า หนาน; ขะหนาน,บ่าขะหนาน ก็ว่า; ถ้าลาสิกขาจากสามเณร เรียก น้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหนาน (ข฿นฯๆานฯ,ขหนฯานฯ)