หน้าหลัก
ขะหนาน
ข฿นฯๆานฯ,ขหนฯานฯ
[ขนาน]

น.ทิด - ผู้สึกจากพระภิกษุ; ดู...หนาน

หนาน
หนฯานฯ
[หนาน]

น.เรียกผู้ที่ลาสิกขาจากพระภิกษุว่า หนาน; ขะหนาน,บ่าขะหนาน ก็ว่า; ถ้าลาสิกขาจากสามเณร เรียก น้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหนาน (ข฿นฯๆานฯ,ขหนฯานฯ)