หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะหนั๋ด
อักษรล้านนา
ขหันฯด
เทียบอักษรไทย
[ขะหนัด]
ความหมาย

น.สับปะรด; บ่าหนั๋ด,บ่าขะหนัด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหนั๋ด (ขหันฯด)