หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะหนนคนเตียว
อักษรล้านนา
ข฿นฯๆรฅ฿นฯทยฯว
เทียบอักษรไทย
[ขะหนนฅนเทียว]
ความหมาย

น.ถนนคนเดิน - ถนนที่จัดให้เป็นตลาดบางโอกาสหรือบางวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะหนนคนเตียว (ข฿นฯๆรฅ฿นฯทยฯว)