หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะลึงขะตึง
อักษรล้านนา
ขลึงฯขทึงฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะลึงขะทึง]
ความหมาย

ว.ลักษณะที่แสดงว่าดำกว่าปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะลึงขะตึง (ขลึงฯขทึงฯ)