หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะลึกตึ๊กตั๊ก
อักษรล้านนา
ขลึกฯทึกฯทักฯ
เทียบอักษรไทย
[ขะลึกทึกทัก]
ความหมาย

ก.ผลุนผลัน,พรวดพราด - อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะลึกตึ๊กตั๊ก (ขลึกฯทึกฯทักฯ)