หน้าหลัก
ขะย็อกขะหย้อน
ขะย็อกขะหย้อน
ขยัอฯกขห้ยฯอฯร
[ขะย็อกขะหย้อน]

ก.ขยักขย้อน - มีอาการพะอืดพะอมจวนจะอาเจียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะย็อกขะหย้อน (ขยัอฯกขห้ยฯอฯร)