หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะย็อกขะหย้อน
อักษรล้านนา
ขยัอฯกขห้ยฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[ขะย็อกขะหย้อน]
ความหมาย

ก.ขยักขย้อน - มีอาการพะอืดพะอมจวนจะอาเจียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะย็อกขะหย้อน (ขยัอฯกขห้ยฯอฯร)