หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะยอม
อักษรล้านนา
ขยอฯม
เทียบอักษรไทย
[ขะยอม]
ความหมาย

น.ต้นพะยอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะยอม (ขยอฯม)