หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะมุกขะมุ่น
อักษรล้านนา
ขมุกขมุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ขะมุกขะมุ่น]
ความหมาย

ก.ขยักขย่อน - คลื่นไส้,พะอืดพะอม

ออกเสียงล้านนา
ขะมุกขะมุ่น
อักษรล้านนา
ขมุกขมุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ขะมุกขะมุ่น]
ความหมาย

ก.ผะอืดผะอม,ปั่นป่วนในท้อง; สะมุกสะมุ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะมุกขะมุ่น (ขมุกขมุ่ร)