หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะปือเมือง
อักษรล้านนา
ขพืเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขะพือเมือง]
ความหมาย

ว.กฎของเมืองที่ตั้งไว้ให้ชาวเมืองต้องปฏบัติอย่างเคร่งครัด เช่นสมัยโบราณกำหนดปิดประตูเมืองเวลา ๑๘.๐๐ น. คือย่ำค่ำ เปิดเวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นกฎตายตัว เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะปือเมือง (ขพืเมิอฯง)