หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะปือ
อักษรล้านนา
ขพื
เทียบอักษรไทย
[ขะพือ]
ความหมาย

ว.กฎหรือข้อห้ามที่วางไว้ตาย ตัวลักษณะคล้ายจารีตหรือฮีต แต่เป็นหลักการที่ให้ยึดถืออย่างมั่นคงในสิ่งที่ต้องปฏิบัติกันเป็นการส่วนรวม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะปือ (ขพื)