หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอเก๊าะ
อักษรล้านนา
ขํอฯโคอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ขอเคาะ]
ความหมาย

น.ขอเกี่ยว,ขอสับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอเก๊าะ (ขํอฯโคอฯะ)