หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอตาน
อักษรล้านนา
ขํอฯทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอทาน]
ความหมาย

น.ขอทาน - คนที่ขอเงิน หรือสิ่งของเลี้ยงชีพ ก.ขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีพ,หากินโดยหาเงินหรือสิ่งของจากผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอตาน (ขํอฯทาฯนฯ)