หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอดป๋ม
อักษรล้านนา
ขอฯดป฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอดปม]
ความหมาย

ก.ขมวดเป็นปม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอดป๋ม (ขอฯดป฿มฯ)