หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอจ๊ก
อักษรล้านนา
ขํอฯช฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอชก]
ความหมาย

น.จอบ; ดู...ขอบ๋ก

ออกเสียงล้านนา
ขอบ๋ก
อักษรล้านนา
ขํอฯบ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอบก]
ความหมาย

น๑.จอบ - เครื่องมือสำหรับขุดดิน พรวนดิน หรือ ถากหญ้า เป็นต้น ทำด้วยเหล็ก หน้าแบน มีคม ด้ามยาวกลม ขนาดพอถือได้สะดวก ขอจ๊ก,ขอเจา ก็ว่า น๑.เรียกฟันคู่บนที่ใหญ่กว่าปกติ ลักษณะคล้ายจอบว่า เขี้ยวขอบ๋ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอจ๊ก (ขํอฯช฿กฯ)