หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอจาง
อักษรล้านนา
ขํอฯชางฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอชาง]
ความหมาย

น.มือเสือ,คราดเหล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอจาง (ขํอฯชางฯ)