หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ของเปิ้นของตั๋ว
อักษรล้านนา
ขอฯงเพิ่นฯขอฯงต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ของเพิ่นของตัว]
ความหมาย

น.ของเขา(ของผู้อื่น),ของเรา(ของกู,ของข้า...ใช้กับเพื่อนสนิท)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของเปิ้นของตั๋ว (ขอฯงเพิ่นฯขอฯงต฿วฯ)