หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ของข้าเจ้า
อักษรล้านนา
ขอฯงข้าเจั้า
เทียบอักษรไทย
[ของข้าเจ้า]
ความหมาย

น.ของหนู,ของดิฉัน,ของข้าพเจ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของข้าเจ้า (ขอฯงข้าเจั้า)