หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ของขี้เฮอะ
อักษรล้านนา
ขอฯงขี้เฮิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ของขี้เฮอะ]
ความหมาย

น.ของไร้คุณภาพ,ของเศษของเหลือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของขี้เฮอะ (ขอฯงขี้เฮิอฯะ)