หน้าหลัก
ของขี้เฮอะ
ของขี้เฮอะ
ขอฯงขี้เฮิอฯะ
[ของขี้เฮอะ]

น.ของไร้คุณภาพ,ของเศษของเหลือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ของขี้เฮอะ (ขอฯงขี้เฮิอฯะ)