หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอกเมือง
อักษรล้านนา
ขอฯกเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขอกเมือง]
ความหมาย

น.เขต ชายแดนเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอกเมือง (ขอฯกเมิอฯง)