หน้าหลัก
ขอกเมือง
ขอฯกเมิอฯง
[ขอกเมือง]

น.เขต ชายแดนเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอกเมือง (ขอฯกเมิอฯง)