หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขอกำเต๊อะ
อักษรล้านนา
ขํอฯคํ¶เทิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ขอคำเทอะ]
ความหมาย

ก.ขอทีเถอะ,ขอร้อง,ขอให้ยกเว้นเถิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอกำเต๊อะ (ขํอฯคํ¶เทิอฯะ)