หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขว๋ะ
อักษรล้านนา
ขวฯะ
เทียบอักษรไทย
[ขวะ]
ความหมาย

ก.แหวกออก,คุ้ยออก,ทำให้กว้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขว๋ะ (ขวฯะ)