หน้าหลัก
ขว้ำได้
ขํวฯาได้
[ขว้ำได้]

น.วันอันดับที่ ๘ ใน ระบบวันเก้าก๋อง ดู...วันเก้าก๋อง ในภาคผนวก ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขว้ำได้ (ขํวฯาได้)