หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขว้ำเหงี่ยงไปมา
อักษรล้านนา
ขํวฯาห่งฯงไพมา
เทียบอักษรไทย
[ขว้ำเหงี่ยงไพมา]
ความหมาย

ก.เอียงคว่ำโอนเอนไปมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขว้ำเหงี่ยงไปมา (ขํวฯาห่งฯงไพมา)