หน้าหลัก
ขว้ำเหงี่ยง
ขํวฯาอง
[ขว้ำเหงี่ยง]

ก.เอียงคว่ำลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขว้ำเหงี่ยง (ขํวฯาอง)