หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขว้ำเหงี่ยง
อักษรล้านนา
ขํวฯาอง
เทียบอักษรไทย
[ขว้ำเหงี่ยง]
ความหมาย

ก.เอียงคว่ำลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขว้ำเหงี่ยง (ขํวฯาอง)