หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขว้ำเสีย
อักษรล้านนา
ขํวฯาเสยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขว้ำเสีย]
ความหมาย

น.วันอันดับที่ ๑๐ ในระบบวันเก้าก๋อง ดู...วันเก้าก๋อง ในภาคผนวก ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขว้ำเสีย (ขํวฯาเสยฯ)