หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวิ๋ด
อักษรล้านนา
ขิวฯด
เทียบอักษรไทย
[ขวิด]
ความหมาย

ก.ขวิด - อาการที่สัตว์ใช้เขี้ยวหรือเขาชนเพื่อต่อสู้หรือทำร้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวิ๋ด (ขิวฯด)