หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวาย
อักษรล้านนา
ขวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขวาย]
ความหมาย

ว.สาย เช่น มาขวาย-มาสาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวาย (ขวฯายฯ)