หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวาดฮู้
อักษรล้านนา
ขวฯาดฯรู้
เทียบอักษรไทย
[ขวาดรู้]
ความหมาย

ก.ตระหนัก,รู้ได้เอง,สำนึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวาดฮู้ (ขวฯาดฯรู้)