หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวาด
อักษรล้านนา
ขวฯาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขวาด]
ความหมาย

ว.สับสน,วุ่นวาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวาด (ขวฯาดฯ)