หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวางตางเตียว
อักษรล้านนา
ขวฯางฯทาฯงฯทยฯว
เทียบอักษรไทย
[ขวางทางเทียว]
ความหมาย

ก.กั้นทางเดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวางตางเตียว (ขวฯางฯทาฯงฯทยฯว)