หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวั๋กๆ จีๆ
อักษรล้านนา
ขัวฯกๆ ชีๆ
เทียบอักษรไทย
[ขวักๆ ชีๆ]
ความหมาย

ก.คุ้ยเขี่ย,ทำให้สิ่งที่สงบแล้วต้องวุ่นวายขึ้นอีก สำ.ฟื้นฝอยหาตะขาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวั๋กๆ จีๆ (ขัวฯกๆ ชีๆ)