หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวั๋กเข้ว
อักษรล้านนา
ขัวฯกข้ยฯว
เทียบอักษรไทย
[ขวักเขี้ยว]
ความหมาย

ก.จิ้มฟัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวั๋กเข้ว (ขัวฯกข้ยฯว)