หน้าหลัก
ขวั๋กเข้ว
ขัวฯกข้ยฯว
[ขวักเขี้ยว]

ก.จิ้มฟัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวั๋กเข้ว (ขัวฯกข้ยฯว)