หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขวั๋กพระ
อักษรล้านนา
ขัวฯกระฯพ
เทียบอักษรไทย
[ขวักพระ]
ความหมาย

ก.แกะสลักพระเครื่อง หรือพระพุทธรูป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวั๋กพระ (ขัวฯกระฯพ)