หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวั๋กขี้หูหาขวั๋กขี้ต๋าผ่อ
อักษรล้านนา
ขัวฯกขี้หูหาขัวฯกขี้ตาผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขวักขี้หูหาขวักขี้ตาผ่อ]
ความหมาย

สำ.ตั้งใจฟังและดูในสิ่งที่ไร้สาระ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวั๋กขี้หูหาขวั๋กขี้ต๋าผ่อ (ขัวฯกขี้หูหาขัวฯกขี้ตาผํอฯ)