หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวั๋ก
อักษรล้านนา
ขัวฯก
เทียบอักษรไทย
[ขวัก]
ความหมาย

ก.แกะ,แซะ,สลัก; ฅวะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวั๋ก (ขัวฯก)