หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวันเข้า
อักษรล้านนา
ขัวฯรเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ขวันเข้า]
ความหมาย

น.ขวัญข้าว - มิ่ง ขวัญของข้าว,สิ่งที่เป็นมงคลที่สถิตอยู่ในต้นข้าวหรือเมล็ดข้าว จะมีพิธี "เรียกขวัญข้าว" ก่อนเก็บข้าวขึ้นยุ้งฉาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวันเข้า (ขัวฯรเขั้า)