หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวย
อักษรล้านนา
ขวฯย,ขวฯ
เทียบอักษรไทย
[ขวย]
ความหมาย

น.มูลดิน,ดินที่คนหรือสัตว์ขุดขึ้น เช่น ขวยตุ่น,ขวยปู๋; ขี้ขวย,โขย,ขุย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวย (ขวฯย,ขวฯ)