หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวบ
อักษรล้านนา
ขวฯบ,ขวฯ
เทียบอักษรไทย
[ขวบ]
ความหมาย

น๑.ปี,รอบปี,ลักษณะนามที่ใช้กับอายุเด็กเล็ก น๒.เรียกหน่อไม้ดองชนิดที่สามารถเก็บไว้กินค้างปีได้ว่า หน่อขวบ ว.ครบอายุ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวบ (ขวฯบ,ขวฯ)