หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขวด
อักษรล้านนา
ขวฯด
เทียบอักษรไทย
[ขวด]
ความหมาย

น.ขวด - ภาชนะกลวงใน มักทำด้วยแก้ว มีคอหรือปากแคบเพื่อบรรจุของเหลว; ปกติใช้ปาง; ดู...ปาง,ปางปัน,ปางแป้บ,ปางห้าฮ้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขวด (ขวฯด)