หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขมกิ๋ก
อักษรล้านนา
ข฿มฯกิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ขมกิก]
ความหมาย

ว.ขมจริงๆ, ขมเหลือเกิน, ขมมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขมกิ๋ก (ข฿มฯกิกฯ)