หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนฮูดัง
อักษรล้านนา
ข฿นฯรูดังฯ
เทียบอักษรไทย
[ขนรูดัง]
ความหมาย

น.ขนที่ขึ้นภายในรูจมูก; ขนดัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนฮูดัง (ข฿นฯรูดังฯ)