หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนฮู ขี้
อักษรล้านนา
ข฿นฯรูขี้
เทียบอักษรไทย
[ขนรูขี้]
ความหมาย

น.ขนตูด/ขนรูทวาร - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (ตำเมือง) เรียก ''ขนฮูขี้''; ขนตูด คือขนที่ขึ้นบริเวณทวารหนัก; หมอยฮูขี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนฮูขี้ (ข฿นฯรูขี้)